Nalatenschapsafwikkeling

De Nalatenschapsjurist kan de gehele nalatenschap afwikkelen of u helpen met bepaalde onderdelen.

De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. U moet samen alles regelen

Om niet steeds met z'n allen op te treden, is het handig om één persoon bevoegdheid te geven. Maar er komt wel het een en ander bij kijken en het neemt de nodige tijd in beslag. De erfgenamen moeten het ook nog overal over eens zijn.

Het kan zijn dat er veel erfgenamen zijn, dat de erfgenamen verspreid door het land of in het buitenland wonen, allen het druk hebben, of dat er geen geschikte persoon is om alles te regelen.

Er kunnen allerlei redenen zijn De Nalatenschapsjurist de nalatenschap te laten afwikkelen. Dan kunt u er ook op vertrouwen, dat dit deskundig, onpartijdig en zorgvuldig gebeurt.

Complete nalatenschapsafwikkeling

Complete nalatenschapsafwikkeling houdt in: afgifte legaten, de nalatenschap beheren totdat deze geheel is afgewikkeld, zorgen voor de vereiste notariële documenten, opzeggingen, woning ontruimen, verkoop goederen, belastingaangiftes, opmaken boedelbeschrijving, bemiddelen bij de verdeling van de erfenis, contactpersoon van alle betrokkenen, (eind)rekening en verantwoording.

Wel of niet aanvaarden van de erfenis

Als erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

  • Zuiver aanvaarden: U aanvaardt de erfenis zonder voorbehoud. Hierdoor wordt u niet alleen gerechtigd tot alle bezittingen, maar bent u ook aansprakelijk voor de schulden, zelfs met uw eigen vermogen. U bent (mede) verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
  • Beneficiair aanvaarden: U aanvaardt de erfenis onder voorwaarde van een boedelbeschrijving. Dit doet u als het saldo van de nalatenschap negatief is of u niet het risico wilt lopen dat dat zo is. Dan bent u niet verder aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap dan dat er baten in de nalatenschap zijn.
  • Verwerpen: Dan weigert u de erfenis. U krijgt niets uit de erfenis en bent niet aansprakelijk voor de schulden. U bent dan ook niet verder betrokken bij de afwikkeling.

Dit roept allerlei vragen op: wat kiezen, hoeveel tijd heb ik, hoe moet ik dat doen, wat mag ik intussen wel of niet doen? De Nalatenschapsjurist kan u hierbij behulpzaam zijn.

Boedelbeschrijving maken

De boedelbeschrijving is een compleet overzicht van de bezittingen en schulden op het moment van overlijden. Het is belangrijk om te voldoen aan de eisen die de wet of het testament stelt.

De boedelbeschrijving is de basis voor de aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap. Ook kan een boedelbeschrijving belangrijke informatie opleveren voor de erfgenamen die nog niet zeker weten of zij de erfenis willen verwerpen.

Aangifte erfbelasting en inkomstenbelasting

Er is na een overlijden van alles financieel en administratief af te ronden en daartoe behoren ook de belastingaangiftes. Voor je het weet zijn termijnen verstreken.

U krijgt binnen drie maanden na uw aangifte van de Belastingdienst te horen of u erfbelasting moet betalen en hoeveel. Over de erfbelasting moet u ook heffingsrente betalen. De heffingsrente wordt berekend vanaf acht maanden na het overlijden.

Degene die namens de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting doet, is ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Het is dus zeker iets om bij stil te staan.

De Nalatenschapsjurist kan voor u de aangifte F en aangifte erfbelasting doen, u daarbij helpen of de aanslag controleren. Zo voorkomt u een tijdrovende en vervelende nasleep.

Verdeling

Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld, kan de nalatenschap worden verdeeld. In het testament of in de wet staat wie wat krijgt. Krijgt een erfgenaam bij de verdeling meer dan zijn erfdeel, dan moet hij het verschil uitbetalen aan de andere erfgenamen.

Voorschotten op de erfenis en, in sommige gevallen, schenkingen, moeten met het erfdeel worden verrekend.

 

 

De Nalatenschapsjurist
KvK 14131475
Tel. 06 - 1221 0921
info@denalatenschapsjurist.nl
 
Bezoekadres:
Wethouder Hillenstraat 12
5913 RT Venlo